VirtualBuildingGuide-front

Interaktive LøsningerSafety Simulator

SafetySimulator-front_ny

Reduksjon i antall ulykker og en bedre bunnlinje

Safety Simulator er Rambølls 3D-treningssimulator for bygge-/anleggsplasser og andre steder som er forbundet med fare.

Ved å bevege seg igjennom bygge-/anleggsplassen i en virtuell 3D-verden, kan brukerne finne og utforske alle mulige farer og fallgruver, uten at det er noe reell risiko involvert. Dette setter medarbeiderne i stand til å se de farlige forholdene – å «se ulykken før den skjer». På denne måten lærer de å tenke og handle på måter som redusere sannsynligheten for ulykker ute på den virkelige byggeplassen.Vi skaper en proaktiv læringsprosess, der alle på bygge-/anleggsplassen er med på å ta ansvar for å skape og opprettholde et trygt arbeidsmiljø.

The 3D tool has helped workers take ownership of their working environment. In addition to reducing accidents and providing a good workplace for all, it also improves the bottom line.
poul_s
Poul Michaelsen
Hospital Director at the Regional Hospital West Jutland.
KPC_collage (1)KPC2KPC3KPC1KPC4

CASE: KPC Postbyen

Problemet
Postbyen er en stor byggeplass (+1 milliard NOK) i København. KPC er totalentreprenør for prosjektet. Totalentreprenøren møter både på sikkerhetsutfordringer og problemer relatert til byråkrati. KPC må bruke verdifull tid på ukentlige personlige sikkerhetsintroduksjoner (PSI), som har vist seg å ha svært begrenset effekt også med tanke på sikkerhetsengasjement blant medarbeiderne. Det er nødvendig å ta grep for å gjøre noe med sikkerhetskulturen.

Løsningen
Rambøll har utviklet en app for smarttelefon tilknyttet en LMS-plattform (Learning Management System), som er basert på Rambølls Check, Act & learn-konsept. Gjennom hele byggeperioden måles medarbeidernes prestasjoner både ifb. 3D-baserte sikkerhetsintroduksjonen og gjennom de løpende sikkerhetsrapporteringene fra selve bygge-/anleggsplassen. I tillegg benyttes appen til å formidle informasjon og sentrale prosjektdokumenter, som oppdateres ukentlig. Medarbeiderne mottar varsler om nye oppdateringer, og aktiviteten registreres automatisk.

Gevinsten

  • Proaktive medarbeidere
  • Bedre sikkerhetskultur
  • Interessant og mer motiverende sikkerhetsintroduksjon
  • Registrering av aktivitet og prestasjoner
Smartphone
Desktop
Virtual reality

Video: Safety Simulator

+50%
REDUKSJON AV ANTALL ULYKKER
Arbeidsrelaterte ulykker har blitt halvert sammenlignet med bransjestandarder.
25%
TIDSBESPARELSE KNYTTET TIL PRODUKSJON
3D-basert opplæring har genert mange nye idéer og forbedringsforslag også knyttet til produksjon. Et eksempel er ideen om en ny måte å montere skreddersydde vinduer på, som resulterte i både tidsbesparelser og sikrere montering.
+1700
GENERERTE IDEER
Gjennom byggeperioden for stort sykehus bidro 3D-basert opplæring til å generere over 1700 ideer var med på å forbedre arbeidsflyt og produksjon, samt å bevare medarbeidernes helse og en sikrere byggeplass.